ΕΞ.Υ.Π.Π. ΑΙΓΑΙΟΥ


Η ΕΞ.Υ.Π.Π. Αιγαίου ιδρύθηκε το 2013 από στελέχη με πολυετή εμπειρία.
Είναι η μόνη εταιρία Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στα Δωδεκάνησα με άδεια από το Υπουργείο Εργασίας (αριθμός πρωτ. 23352/1320).
Παρέχει υπηρεσίες
  • Τεχνικού Ασφαλείας
  • Ιατρού Εργασίας
  • Σχέδια Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
  • Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Μετρήσεις Φυσικών και Χημικών παραγόντων
  • Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και  Ασφάλειας
  • Εκπαίδευση Εργαζομένων


Όλες οι Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή αριθμού εργαζομένων, οφείλουν να τηρούν Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας θεωρημένο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας - Διεύθυνση Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, Σ.Ε.Π.Ε.–Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Πειραιά.
Το βιβλίο αυτό οφείλει να ενημερώνει Τεχνικός Ασφαλείας, ο οποίος έχει συνάψει με την επιχείρησή σας Σύμβαση Έργου, θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε. -  Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Πειραιά, η οποία και πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, κατά το κάθε ελεγχόμενο έτος.

Επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους, σύμφωνα με τις κατατεθειμένες καταστάσεις στην Επιθεώρηση εργασίας και τη Μισθολογική Κατάσταση του ΙΚΑ, οφείλουν να τηρούν Βιβλίο Ιατρού Εργασίας θεωρημένο από το Σ.Ε.Π.Ε.- Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Πειραιά.
Το βιβλίο αυτό οφείλει να ενημερώνει Ιατρός Εργασίας, δηλαδή εξωτερικός συνεργάτης με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας, ο οποίος έχει συνάψει με την επιχείρησή σας Σύμβαση Έργου, θεωρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.- Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Πειραιά, η οποία και πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ, για το κάθε ελεγχόμενο έτος. Ο Ιατρός Εργασίας  οφείλει επίσης να καταρτίσει πρόγραμμα επισκέψεων στην επιχείρησή σας, να εξετάσει όλους τους εργαζόμενους και να συμπληρώσει Ατομικό Προσωπικό Φάκελο Υγείας, για κάθε εργαζόμενό σας.